Kuranda kaç ayet var?

Kuran’da 6666 ayet var diyen sahtekarlar ! Çıkın ortaya, neredesiniz?

Kuran’da toplam 114 sure var ve bu surelerin ayetleri toplamı 6236.

Alın size ispatı ve hesaplaması:

Kuran Sureleri / Surelerin İsimleri

Sıra Sûre İsmi Anlamı Âyet Sayısı İndiği Dönem
1- Fatiha (Fâtiha) Açılış, Başlangıç 7 Mekke
Adı ve Konusu: Kur’an-ı Kerim’in ilk sûresi olduğu için “Başlangıç” anlamına “Fâtiha” adını almıştır. Ümmül-Kitab (Kitabın Anası, Kitabın Özü), es-Seb’ul-Mesâni (Yinelenen Yedili), el-Esâs (Temel), el-Vâfiye(Kapsayıcı, Kapsamlı), el-Kâfiye (Yeterli, Yetkin), el-Kenz (Hazine), eş-Şifâeş-Şükr (Hamd), es-Salât(Namaz, Dua) gibi başka adları da vardır. Kuran’ın içerdiği esaslar öz olarak Fâtiha’da vardır. Zira övgü ve yüceltilmeye layık bir tek Allah’ın varlığı, onun hakimiyeti, tek mabut oluşu, kulluğun ancak ona yapılıp ondan yardım isteneceği, bu sûrede özlü bir şekilde ifade edilir. Fâtiha Sûresi aynı zamanda baştan başa eşsiz güzellikte bir dua, bir yakarıştır.
2- Bakara Buzağı, Sığır, İnek (Konulu/Kıssalı Sûre) 286 Medine
Kur’an-ı Kerim’in en uzun sûresi olup 286 âyettir. Adını, 67.-73. âyetlerde yer alan “Bakara” (Sığır) kelimesinden alır. Sûre, İslâm hukukunun ana konularıyla ilgili pek çok hüküm içermektedir.
3- Ali İmran (Âl-i İmrân) İmran Ailesi 200 Medine
Sûre, adını 33. âyette geçen “Âl-i İmrân” tamlamasından almıştır. Âl-i İmrân, İmrân Ailesi demektir. İmran, Hz. Meryem’in babası ve Hz. İsa’nın dedesidir. Ayrıca Hz. Musa ile Hz. Harun’un babasının ismi de İmran’dır. Bu surede İmran Ailesi’nin Kıssası yani İmran’ın Eşi ile kızı Hz. Meryem, torunu Hz. İsa ve yakını Hz. Zekeriyya hakkında bilgi yer almaktadır.
4- Nisa (Nisâ) Kadınlar 176 Medine
Sûre, özellikle kadın haklarından, onların hukûkî ve sosyal konumlarından bahsettiği için bu adı almıştır.
5- Maide (Mâide) Sofra, Donatılmış Sofra, Ziyafet Sofrası, Gök Sofrası 120 Medine
Sûre adını, 112. ve 114. âyetlerde yer alan “Mâide” (Sofra) kelimesinden almıştır. Sûrede başlıca; verilen sözlerin yerine getirilmesi, İsrailoğulları’nın sözlerinde durmamaları, Hristiyanların yanlış inançları, dünyaya düşkünlükleri ve yolsuzlukları, müslümanlar için bazı talimat, uyarı ve dini hükümler konu edilmektedir.
6- Enam (En’âm) Davarlar, Ehli Hayvanlar, Helal Hayvanlar 165 Mekke
Sûre adını 136., 138. ve 139. âyetlerde yer alan “el-En’âm” kelimesinden almıştır. En’âm, koyun, keçi, deve ve sığır cinsi ehli hayvanları ifade eden bir kelimedir. Sûrede başlıca tevhide, adalete, peygamberliğe, ahirete dair meseleler ile, küfrün ve batıl inançların reddi, ve bazı temel ahlâk kuralları konu edilmektedir.
7- Araf (A’râf) Yüksek Yerler, Yüksek Mevkiler 206 Mekke
Sûre adını, 46. ve 48. âyetlerde geçen “el-A’râf” kelimesinden almıştır. “el-A’râf”, yüksek yerler, yüksek mevkiler demektir. Sûrede temel konu olarak, ilahi vahyin doğruluğu ve vahye duyulan ihtiyaç işlenmektedir.
8- Enfal (Enfâl) Ganimet, Savaş Ganimeti 75 Medine
Sûre, adını ilk ayetteki “el-Enfâl”; kelimesinden almıştır. Enfâl savaş ganimeti demektir. Sûrede başlıca savaş, özellikle Bedir Savaşı sonrası elde edilen ganimetler, bunların kimlere ve nasıl pay edileceği konu edilmektedir.
9- Tevbe Tövbe, İstiğfar, Bağışlanma Dileği 129 Medine
Sûre adını, Allah’ın kullarının tövbesini kabul edeceğini bildirdiği 104. âyetten almıştır. İlk âyette geçen “berâet” kelimesinden dolayı sûreye “Berâe Sûresi” adı da verilmiştir. Başında Besmele olmayan tek sûredir. Sûrenin başına Besmele’nin yazılmamış oluşunu bazı bilginler, onun bir önceki sûrenin devamı mahiyetinde oluşu ile açıklamışlardır. Sûrede başlıca, yaptıkları antlaşmalara bağlı kalmayan düşmanlarla ilişkilerin kesilmesi, antlaşmalara bağlı kalanlara karşı ise antlaşmalara bağlı kalınmasının gerekliliği; Kur’an’ın müslümanlar üzerinde oluşturduğu etki ve Hz. Peygamber’in müslümanlar adına duyduğu endişe söz konusu edilmektedir.
10- Yunus (Yûnus) Hz. Yunus 109 Mekke
Sûrede temel konu olarak Allah’ın rahmetinin gazabına üstün olduğu vurgulanmaktadır. Sûrede Hz. Yûnus, Nûh ve Mûsâ peygamberler ile bunların kavimlerinin kıssalarına yer verilmektedir. Sûre, adını içindeki Yûnus kıssasından almıştır.
11- Hud (Hûd) Hz. Hud 123 Mekke
Sûre, adını içinde söz konusu edilen Hz. Hûd Peygamber’den almıştır. Sûrede başlıca tevhit, peygamberlik, öldükten sonra dirilme ve ceza konuları ele alınmakta ve bunlar bazı peygamberlerin kıssalarıyla desteklenmektedir.
12- Yusuf (Yûsuf) Hz. Yusuf 111 Mekke
Sûrede Hz. Yûsuf Peygamber’in hayatta karşılaştığı sıkıntılar ve bunlara sabrederek nasıl başarıya ulaştığı anlatılmakta ve inananlar için faydalı öğütler, önemli mesajlar verilmektedir. Kur’an’da baştan sona kadar bir tek konuyu anlatan tek sûre budur. (Kuran bu sureyi Ahsenül-Kasas = En Güzel Kıssa, Kıssaların En Güzeli olarak nitelendirmiştir.)
13- Rad (Ra’d) Gökgürültüsü 43 Mekke
Sûre adını, 13. âyette geçen “Ra’d” kelimesinden almıştır. “Ra’d” gök gürültüsü demektir. Sûrede başlıca Allah’ın birliği, peygamberlik, öldükten sonra dirilmek ve hesap ile müşriklerin İslâm hakkında ortaya attıkları şüpheler konu edilmektedir.
14- İbrahim (İbrâhim) Hz. İbrahim, Halilullah, Allah’ın Dostu 52 Mekke
Sûre, içinde Hz. İbrahim’den ve ailesinden söz edildiği için bu adı almıştır. Sûrede başlıca imanın temel konuları olan Allah’a iman, peygamberlere iman, öldükten sonra dirilme ve hesap ele alınmaktadır.
15- Hicr Bir Yer Adı, Hicr Bölgesi 99 Mekke
Sûre, adını 80. âyette geçen “Hicr” kelimesinden almıştır. Hicr, Medine’nin kuzeyinde vaktiyle Semûd kavminin yaşadığı bir yerin adıdır. Sûrede başlıca Allah’ın birliği, peygamberlik, öldükten sonra dirilme ve hesap konuları; peygamberlerin, çeşitli zamanlarda azgınlara ve inkarcılara karşı verdikleri mücadeleler çerçevesinde ele alınmaktadır. Bu sûrede ayrıca ilahi kitapların kendisiyle kemale erdiği Kur’an’ın her türlü tahriften korunacağı hükmü de yer almaktadır.
16- Nahl Balarısı (Konulu Sûre) 128 Mekke
Sûre, adını 68. âyette geçen “en-Nahl” kelimesinden almıştır. “en-Nahl” bal arısı demektir. Sûrede başlıca, kâinatta Allah’ın varlığını ve birliğini gösteren deliller, vahiy, öldükten sonra dirilme gibi konular yer almaktadır.
17- İsra (İsrâ) Gece Yürüyüşü, Geceleyin Yürütmek, Allah’a Yolculuk 111 Mekke
Sûre, adını ilk âyetin konusu olan “İsrâ” olayından almıştır. “Geceleyin yürütmek” anlamına gelen “İsrâ”, Mîrac yolculuğunda, Hz. Peygamber’in bir gece, Mekke’den Kudüs’e götürülmesini ifade eder. Sûrenin diğer bir adı da “Benî İsrâil Sûresi”dir.
18- Kehf Mağara 110 Mekke
Sûre, adını; ilk defa dokuzuncu âyette olmak üzere, birkaç yerde geçen “kehf” kelimesinden almıştır. Kehf, mağara demektir. Sûrede temel konu olarak, inançları sebebiyle öldürülmekten kurtulmak için bir mağaraya sığınan gençlerin mucizevi halleri, ayrıca Hz. Mûsâ ile Hz. Zülkarneyn konu edilmektedir.
19- Meryem Hz. Meryem 98 Mekke
Sûre, Hz. Meryem’in, oğlu Hz. İsa’yı nasıl dünyaya getirdiğini anlattığı için bu adla anılmıştır. Sûrede başlıca, tevhit inancını yerleştirmek amacıyla bazı peygamberlerin kıssaları ve kıyamet sahneleri konu edilmektedir.
20- Taha (Tâ-Hâ) Özel İsim, Özel Kısaltma, Vahiy veya Sure İsmi 135 Mekke
Sûre, adını birinci âyette yer alan harflerden almıştır. Sûrede, Allah’ın peygamberler aracılığıyla insanlara gösterdiği doğru yolun temel gerçeklerine işaret edilmekte, Hz. Peygamber teselli edilerek peygamberlik görevini mutlaka en güzel şekilde başaracağı müjdelenip kendisine karşı çıkanların uğrayacağı sonuçlar izah edilmektedir.
21- Enbiya (Enbiyâ) Nebiler, Peygamberler, Resuller 112 Mekke
“Enbiya”, peygamberler demektir. Sûre, temel konu olarak peygamberlerden, onların tevhit davası uğrunda verdikleri mücadelelerden bahsettiği için bu adı almıştır.
22- Hac (Hacc) Hac İbadeti, Kabe’yi Ziyaret Etmek 78 Mekke-Medine
Sûre, hac ibadetinden bahsettiği için bu adı almıştır. Sûrede ayrıca kıyamet gününün dehşetinden, kıyamet günü yaşanacak sahnelerden, cihattan ve helak edilmiş eski toplumlardan söz edilmektedir.
23- Müminun (Mü’minûn) Müminler, İman Edenler 118 Mekke
Sûre adını, birinci âyette geçen “el-Mü’minûn” kelimesinden almıştır. “el-Müminûn”, mü’minler demektir. Müşriklere son uyarı niteliğindeki bu sûrede, mü’minlerin zafere ulaşacakları, kötülerin cezaya çarptırılacağı konu edilmektedir.
24- Nur (Nûr) Aydınlık, Işık 64 Medine
Sûre adını, 35. âyette geçen “nûr” kelimesinden almıştır. Sûrede başlıca; bireysel ve toplumsal hayatla ilgili çeşitli hüküm ve prensipler, özellikle aile hayatına dair esaslar yer almaktadır.
25- Furkan (Furkân) Hak ile Batılı Ayıran, Doğru ile Yanlışı Birbirinden Ayıran 77 Mekke
Sûre adını, ilk âyette geçen “el-Furkân” kelimesinden almaktadır. Furkân, “hak ile batılı birbirinden ayıran” demek olup Kur’an’ın isimlerinden biridir. Sûrede temel konular olarak Hz. Peygamber’in tüm insanlığa gönderildiği, onun tebliğ sırasında karşılaştığı zorluklar ve şirkin kökünün kazınacağı, geçmiş ümmetlerin hayatlarından bazı örnekler de verilerek ele alınmaktadır.
26- Şuara (Şu’arâ) Şairler, Ozanlar 227 Mekke
Sûre, adını 224. âyette geçen “eş-Şu’arâ” kelimesinden almıştır. “Şu’arâ” şairler demektir. Sûrede başlıca Hz. Mûsâ, İbrahim, Nûh, Hûd, Salih ve Şuayb peygamberlerin kıssaları dile getirilmekte, müşriklerin Kur’an’ın vahiydışı bir kaynağa dayalı olduğu iddialarına karşılık, onun bir vahiy eseri olduğu vurgulanmakta, söz konusu kaynakların Kur’an üzerinde hiçbir etkisinin bulunamayacağı ifade edilmektedir.
27- Neml Karınca (Konulu Sûre) 93 Mekke
Sûre, adını, 18. âyette yer alan “en-Neml” kelimesinden almaktadır. Neml, karınca demektir. Sûrede başlıca, Süleyman Peygamber ve Sebe’ Melikesi, Belkıs Kıssası ile Hz. Salih ve Lût peygamberler konu edilmekte, ayrıca mü’minlerin kurtuluşa ereceği, İslâm karşıtlarının kötü akıbetleri, öldükten sonra dirilmek ve kıyamet dile getirilmektedir.
28- Kasas Kıssalar, Gerçek Olaylar, İbretli Olaylar 88 Mekke
Sûre adını, 25. âyette geçen “el-Kasas” kelimesinden almıştır. Kasas, kıssalar anlamında olup Kur’an’da geçen kıssa ve olaylar için kullanılır. Sûrede başlıca Hz. Mûsâ’nın çocukluğunu, peygamber oluşunu, Musevileri Mısır’dan çıkarmasını ve Firavun ile ordusunun boğulmasını kapsayan süreç anlatılmaktadır. Ayrıca küfre saplanıp maddi servet ve kudrete bel bağlamanın kötü akıbetini vurgulamak üzere Kârûn kıssasına yer verilmektedir.
29- Ankebut (Ankebût) Örümcek, Dişi Örümcek (Konulu Sûre) 69 Mekke
Sûre, adını 41. âyette geçen “el-Ankebût” kelimesinden almıştır. Ankebût, örümcek demektir. Sûrede başlıca, Allah’ın birliği, peygamberlik, öldükten sonra dirilme gibi temel inanç konuları ile, Hz. Nûh, İbrahim, Lût ve Şu’ayb gibi peygamberlerin ibret dolu kıssaları konu edilmektedir. Yine Âd ve Semûd gibi kavimlerle Kârûn ve Hâmân gibi tarihin azgın liderlerinin başlarına gelenlere dikkat çekilmektedir.
30- Rum (Rûm) Bizanslılar, Doğu Romalılar, Rumlar 60 Mekke
Sûre adını, ikinci âyette geçen “er-Rûm” kelimesinden almıştır. Sûrede başlıca kıyametin hallerinden, Allah’ın kudretine ve birliğine delalet eden kevnî meseleler ile Kureyş kabilesinin İslâm’a karşı olumsuz tutumu konu edilmiştir.
31- Lokman (Lukmân) Hz. Lokman, Lokman-ı Hekim 34 Mekke
Sûre, adını 12. ve 13. âyetlerde anılan Hz. Lokmân’dan almıştır. Sûrede başlıca, Hz. Lokmân’ın oğluna öğütleri, tevhid, peygamberlik, öldükten sonra dirilme ve haşr konularına dikkat çekilmekte, kıyamet günü için hazırlıklı olunması öğütlenmektedir.
32- Secde Allah’a Boyun Eğmek 30 Mekke
Sûre adını, mü’minlerin Allah’a secde etmelerinden bahseden 15. âyetten almıştır. Sûrede ayrıca Allah’ın kudretinden, ahiret gününden, kitaplardan, peygamberlerden ve insanın yaratılışından söz edilmektedir.
33- Ahzab (Ahzâb) Hizipler, Gruplar, Topluluklar 73 Medine
Sûre, adını 20. ve 22. âyetlerde geçen “el-Ahzâb” kelimesinden almıştır. Ahzâb, gruplar demektir. Sûrede başlıca Hendek ve Benî Kureyza savaşları (Müslümanları yok etmek üzere birleşen müşrik topluluklarını ve Yahudi kabilelerini Allah’ın bozguna uğratması ve elleri boş geri göndermesi) ile aile hayatına dair bazı hükümler konu edilmektedir.
34- Sebe (Sebe’) Özel İsim, Yemen’de Bulunan Bir Bölge veya Kabile 54 Mekke
Sûre adını, 15. âyette geçen “Sebe’ ” kelimesinden almıştır. Sebe’ (Seba), Yemen’de bulunan bir bölgenin ya da bir kabilenin adıdır. Sûrede başlıca müşriklerin ahireti inkâr etmeleri, Hz. Davûd ve Süleyman Peygamberlerin kıssaları ve müşriklerin Hz. Muhammed’in peygamberliği hakkındaki bazı şüpheleri konu edilmektedir.
35- Fatır (Fâtır) Yaratıcı, Yaratan, Yoktan Var Eden (Allah) 45 Mekke
Sûre adını, birinci âyette geçen “Fâtır” kelimesinden almıştır. Fâtır, yaratan, yoktan var eden demektir. Yine ilk âyette geçen “el-Melâike” kelimesinden dolayı “Melâike Sûresi” diye de anılır. Sûrede başlıca, Allah’ın varlığına ve birliğine işaret eden kainat olayları, öldükten sonra dirilme, Allah’ın nimetleri ve müminle kâfir arasındaki fark konu edilmektedir.
36- Yasin (Yâsîn) Özel İsim, Özel Kısaltma veya “Ey İnsan, Ey Muhammed” 83 Mekke
Sûre, adını ilk âyeti oluşturan “Yâ-Sîn” harflerinden almıştır. Sûrede başlıca insanın ahlakî sorumlulukları, vahiy, Hz. Peygamber’i yalanlayan Kureyş kabilesi, Antakya halkına gönderilen peygamberler, Allah’ın birliğini ve kudretini gösteren deliller, öldükten sonra dirilme, hesap ve ceza konu edilmektedir. (Hz. Muhammed tarafından “Kuran’ın Kalbi” olarak nitelenen çok değerli bir suredir.)
37- Saffat (Sâffât) Saf Tutanlar, Sıra Sıra Dizilenler; Cami Cemaati, Melekler 182 Mekke
Sûre, adını ilk âyette geçen “es-Sâffât” kelimesinden almıştır. Sâffât, sıra sıra dizilenler, saf saf duranlar demektir. Sûrede başlıca, meleklerden, cinlerden kıyamet ve ahiret olaylarından söz edilmekte; Hz. Nûh, İbrahim, İsmail, İshak, Mûsâ, Hârun, İlyas, Lût ve Yûnus peygamberin kıssalarına yer verilmektedir.
38- Sad (Sâd) Özel İsim, Özel Kısaltma 88 Mekke
Sûre, adını birinci âyetteki “Sâd” harfinden almıştır. Sûrede başlıca, Allah’ın birliği, müşriklerin inkarları ve sapıklıkları sebebiyle azabı hak etmiş oldukları, Hz. Davûd, Süleyman, Eyyüp, İbrahim, İshak, İsmail, el-Yesa’ ve Zülkifl peygamberlerin kıssaları, Hz. Davût Peygamber’in hakemliği ve Hz. Peygamber’in temel görevi konu edilmektedir.
39- Zümer Zümreler, Gruplar 75 Mekke
Sûre, adını 71. ve 73. âyetlerde geçen “Zümer” kelimesinden almıştır. Zümer; zümreler, gruplar demektir. Sûrede başlıca, göklerde ve yerde Allah’ın birliğini gösteren deliller, mü’minlerin cennete, kâfirlerin cehenneme sevk edilecekleri konu edilmekte; kullar, ölüm gelip çatmadan Allah’a yönelmeye çağrılmaktadır.
40- Mümin (Mü’min) İman Eden, İnanan Kimse 85 Mekke
Sûre, adını 28. âyette geçen “mü’min” kelimesinden almıştır. Mü’min, inanan kimse demektir. Âyette sözü edilen mü’min, Firavun ailesinin; gizlice iman eden ve çevresindekileri hakka yönlendirmeye çalışan bir ferdidir. Ayrıca sûre, Allah’ın sıfatlarından biri olan ve 3. âyette geçen “Ğâfir” kelimesinden dolayı “Ğâfîr Sûresi” diye de anılmaktadır. “Ğâfir“, bağışlayan demektir. Sûrede başlıca, Allah’ın birliğini gösteren bazı delillere yer verilerek kıyametle ilgili tasvirler yapılmaktadır.
41- Fussilet Genişçe Açıklanan 54 Mekke
Sûre, adını üçüncü âyette geçen ve Kur’an âyetlerini niteleyen “fussilet” ifadesinden almıştır. “Fussilet”, “genişçe açıklandı” demektir. Sûre, ayrıca “Hâ Mîm es-Secde” diye de anılır. Sûrede başlıca hakka davet, batılda ısrar edenlerin uyarılması, vahyin insanlar üzerindeki ahlâkî ve manevi etkileri konu edilmektedir.
42- Şura (Şûrâ) Danışma, İstişare 53 Mekke
Sûre, adını 38. âyette geçen “Şûrâ” kelimesinden almıştır. Şûrâ danışma demektir. Sûrede başlıca müslümanların işlerini kendi aralarında danışma yoluyla yürüttükleri, ayrıca kainatta Allah’ın birliğini gösteren deliller ve kıyamet gününün halleri konu edilmektedir.
43- Zuhruf Mücevher 89 Mekke
Sûre, adını 35. âyette geçen “Zühruf” kelimesinden almaktadır. Zühruf yaldız, mücevher, dünya hayatının geçici menfaati anlamlarına gelir. Sûrede başlıca tevhit, iman ve vahyin getirdiği hakikatler ile insanların bu hakikatlere ters düşecek şekilde sırf geçici dünya menfaatlerine bağlanarak sergiledikleri çelişki vurgulanmakta, batıla karşı çıkan ve hakkı tutan şahsiyetler olarak Hz. İbrahim, Mûsâ ve İsa peygamberlerden söz edilmektedir.
44- Duhan (Duhân) Duman 59 Mekke
Sûre, adını onuncu âyette geçen “Duhân” kelimesinden almıştır. Duhan, duman demektir. Sûrede başlıca, Kur’an’ın indirilişi, müşriklerin ona karşı tutumu, Firavun ve halkının başlarına gelen azaplar, Kureyş’in Hz. Peygamber’i yalanlaması, iyilerin ve kötülerin karşılaşacakları akıbet konu edilmektedir.
45- Casiye (Câsiye) Dizüstü Çöken 37 Mekke
Sûre, adını 28. âyette geçen “Câsiye” kelimesinden almıştır. Câsiye, diz üstü çöken demektir. Sûrede başlıca, Kur’an’ın indirilmesi, dış âlemde Allah’ın varlığını ve birliğini gösteren deliller, Allah’ın kullarına bahşettiği nimetler, İsrailoğulları’nın kendilerine verilen nimetlere inkar ve isyanla karşılık vermeleri konu edilmektedir.
46- Ahkaf (Ahkâf) Kum Yığınları, Kumlu Bölge, Kum Çölü 35 Mekke
Sûre, adını 21. âyette geçen “Ahkâf” kelimesinden almıştır. Ahkâf, sûrede sözü edilen “Âd” kavminin yaşadığı Yemen’de bir bölgenin adı olup, uzun ve kıvrımlı kum yığınları demektir. Konusu itibariyle bir önceki sûrenin devamı niteliğindedir.
47- Muhammed Hz. Muhammed, Resulullah, Allah’ın Elçisi, Alemlere Rahmet, Örnek Kul, Örnek Elçi 38 Medine
Sûre, adını Peygamber Efendimiz’in, ikinci âyette geçen adından almıştır. Sûre ayrıca yirminci âyette geçen “el-Kıtâl” kelimesinden dolayı “Kitâl Sûresi”, diye de anılmaktadır. Sûrede temel konu cihad olmak üzere başlıca, savaş, esirler, ganimetler ve münafıkların durumu konu edilmektedir.
48- Fetih Başarı; Alma, Ele Geçirme 29 Medine
Sûre, adını 1., 18. ve 27. âyetlerde geçen “Fetih” kelimesinden almıştır. Sûrede başlıca, Hicret’in altıncı yılında Hz. Peygamber ile Mekkeli müşrikler arasında gerçekleşen Hudeybiye Antlaşması, cihad, savaştan geri kalan münafıklar ve Mekke’nin fethedileceği müjdesi konu edilmektedir.
49- Hucurat (Hucurât) Hücreler, Odalar 18 Medine
Sûre, adını dördüncü âyette geçen “Hucurât” kelimesinden almıştır. Hucurât odalar demektir. Burada Hz. Peygamber’in aile efradıyla birlikte ikamet ettiği odalar kastedilmektedir. Sûrede başlıca, mü’minlerin, gerek Hz. Peygamber’e karşı, gerek kendi aralarında uymaları gereken bazı görgü ve ahlâk kuralları konu edilmektedir.
50- Kaf (Kâf) Özel İsim, Özel Kısaltma (mesela: Kuran) 45 Mekke
Sûre, adını başındaki “Kâf” harfinden almıştır. Sûrede başlıca İslam inancının temel esasları çerçevesinde, Allah’ın birliğinin delilleri, peygamberlik, öldükten sonra dirilme ve geçmişteki inkarcı milletlerin başlarına gelen felaketler, uğradıkları azaplar konu edilmektedir.
51- Zariyat (Zâriyât) Esip Savuran Rüzgarlar 60 Mekke
Sûre, adını ilk âyette geçen “ez-Zâriyât” kelimesinden almıştır. Zâriyât, esip savuran rüzgarlar demektir. Sûrede başlıca, öldükten sonra hesap için toplanma, inkarcıların ahirette karşılaşacakları azap, mü’minlere verilecek mükafatlar, Allah’ın varlığını ve birliğini gösteren kevni deliller konu edilmektedir.
52- Tur (Tûr) Dağ, Tur-i Sina = Sina Dağı 49 Mekke
Sûre, adını birinci âyette geçen “et-Tûr” kelimesinden almıştır. Tûr, dağ demektir. Burada Hz. Mûsâ’ya ilk vahyin geldiği, Sina Yarımadası’nın güneyindeki Sina Dağı kastedilmektedir. Sûrede başlıca, ahiret halleri, kâfirlerin karşılaşacakları ceza, mü’minlerin mükâfatları konu edilmekte ve müşriklerin Hz. Peygamber hakkındaki batıl iddiaları reddedilmektedir.
53- Necm Yıldız 62 Mekke
Sûre, adını ilk âyetin başındaki “en-Necm” kelimesinden almıştır. Necm, yıldız demektir. Sûrede başlıca, Kur’an’ın vahiy eseri olduğu vurgulanmakta, herkesin yaptığının karşılığını göreceği, Allah’ın kudretinin delilleri konu edilmektedir.
54- Kamer Ay 55 Mekke
Sûre, adını ilk âyette geçen “el-Kamer” kelimesinden almıştır. Kamer, ay demektir. Sûrede ana fikir olarak, Kur’an’ı yalanlayanlar, çeşitli azap ve helak örnekleri de verilerek uyarılmaktadır.
55- Rahman (Rahmân) Allah, Sonsuz Rahmet Sahibi, Esirgeyen 78 Mekke
Sûre, adını ilk âyeti oluşturan ve Allah’ın sıfatlarından biri olan “er-Rahmân” kelimesinden almıştır. Sûrede başlıca, Allah’ın nimetleri, birliğini ve kudretini gösteren kainat delilleri ve günahkarların kıyamette karşılaşacakları korku ve şiddet konu edilmektedir.
56- Vakıa (Vâkı’a) Vaka, Olay; Kıyamet 96 Mekke
Sûre, adını birinci âyette geçen “el-vâkı’a” kelimesinden almıştır. Vâkı’a, gerçekleşen, meydana gelen olay demektir. Burada kıyameti ifade etmektedir. Sûrede başlıca, kıyametin kopmasından önceki ve sonraki dehşetli haller ve insanların amellerine göre içinde yer alacağı gruplar konu edilmektedir.
57- Hadid (Hadîd) Demir 29 Medine
Sûre, adını 25. âyette geçen “el-Hadîd” kelimesinden almıştır. Hadîd, demir demektir. Sûrede başlıca, tüm kâinatın Allah’a ait olduğu ve kainatta dilediği gibi tasarruf edeceği, Allah’ın dinini yüceltmek için can ve mal ile mücadelenin gerekliliği, dünya hayatının geçiciliği ve aldatıcılığı konu edilmektedir.
58- Mücadele (Mücâdele) Tartışma, Çekişme 22 Medine
Sûre, adını ilk âyette sözü edilen olaydan almıştır. “Mücâdele”, münakaşa etmek, tartışmak demektir. Bir adamın “zıhâr” yaptığı (kendine haram kıldığı) karısı, Hz. Peygamber’e gelerek onu şikayet etmiş ve Hz. Peygamberle de tartışmıştı. Sûrede başlıca, zıhar, zıhar keffareti gibi bazı dini hükümler ile birtakım görgü kuralları ve mü’minlerin inanmayanlara karşı takınmaları gereken tavır konu edilmektedir.
59- Haşr Toplanma; Diriliş 24 Medine
Sûre, adını ikinci ayette geçen “el-Haşr” kelimesinden almıştır. Haşr, toplamak demektir. Sûrede başlıca, Medine’de yaşamakta olan ve Hz. Peygamber ile yaptıkları antlaşmaya ihanet ederek İslam toplumunu ortadan kaldırmak üzere Mekkeli müşriklerle ittifak yapan Nadîroğulları’nın Medine’den topluca sürülmesi hadisesi ile Yahudilerle antlaşma yapan münafıklar konu edilmektedir.
60- Mümtehine İmtihan Eden, Sınayan 13 Medine
Sûre, onuncu âyette Hudeybiye Antlaşması’ndan sonra müşrikler arasından çıkıp Medine’ye gelen ve müslüman olduklarını söyleyen kadınların imtihan edilmeleri emredildiği için mecazen “İmtihan Eden” anlamında “Mümtehine” olarak adlandırılmıştır. Sûrede başlıca, Allah için sevmek, Allah için buğz etmek ve müslümanlarla kâfirler arasındaki ilişkilere dair bazı uyarılar konu edilmektedir.
61- Saff Sıra, Dizi, Saf 14 Medine
Sûre, adını 4. âyette geçen “saff” kelimesinden almıştır. Saff, sıra, dizi demektir. Sûrede başlıca, Allah yolunda cihadın fazileti konu edilmektedir.
62- Cuma (Cum’a) Cuma Günü, Cuma Namazı; Toplanma, Biraraya Gelme 11 Medine
Sûre, adını 9. âyette geçen “el-Cumu’a” kelimesinden alır. Sûrede başlıca, Hz. Muhammed’in peygamber olarak gönderilişi, Yahudilerin Allah’ın dininden yan çizmeleri ve Cuma Namazı ile ilgili bazı hükümler konu edilmektedir.
63- Münafikun (Münâfikûn) Münafıklar (Konulu Sûre) 11 Medine
Sûre, münafıkların genel karakter ve özelliklerinden bahsettiği için bu adı almıştır. Münafıklar: Dıştan Müslüman Gözüküp İçten İnanmayanlar, Özü Sözü Bir Olmayanlar, İçi Dışı Farklı Olanlar, İkiyüzlüler, Bozguncular, Fitneciler.
64- Teğabun (Teğâbun) Aldanma, Aldanış 18 Medine
Sûre, adını 9. âyette geçen “et-Teğâbun” kelimesinden almıştır. Teğâbun, aldanma demektir. İnanmayanların aldanışları, Kıyamet gününde açıkça ortaya çıkacağı için bugüne “Yevmü’t-Teğabun (Aldanma Günü)” denmiştir. Sûrede başlıca mü’min olsun, kâfir olsun herkesin eksiklik ve kusurlarının kıyamet günü açığa çıkacağı konu edilmektedir.
65- Talak (Talâk) Boşanma, Boşamak 12 Medine
Sûre, adını işlediği konudan almıştır. “Talâk” boşamak demektir. Sûrede talak ile ilgili diğer bazı hükümler konu edilmektedir.
66- Tahrim (Tahrîm) Haram Kılmak, Yasaklamak 12 Medine
Sûre, adını Hz. Peygamber’in, helâl olan bir şeyi kendisine haram kıldığından söz eden ve “Tahrîm Âyeti” diye adlandırılan birinci âyetten almıştır. Tahrîm, haram kılmak demektir. Sûrede başlıca, Hz. Peygamber’in eşleriyle olan bazı münasebetleri ile, mutlu bir aile yuvasının oluşturulmasının temel prensipleri konu edilmektedir.
67- Mülk Hükümranlık, Hükümdarlık 30 Mekke
Sûre, adını birinci âyette geçen “el-Mülk” kelimesinden almıştır. Sûrede başlıca, Allah’ın azameti, Allah’ın birliğinin delilleri ve öldükten sonra dirilmeyi inkar edenlerin akıbetleri konu edilmektedir.
68- Kalem Yazı Gereci, Yazma Aracı 52 Mekke
Sûre, adını birinci âyette geçen “el-Kalem” kelimesinden almıştır. “Nûn” sûresi diye de anılır. Sûrede başlıca, Hz. Muhammed’in peygamberliğinin ispatı ve mü’minler ile kâfirlerin akıbetleri konu edilmiştir.
69- Hakka (Hâkka) Hakikat, Mutlaka Gerçekleşecek Olan, Kıyamet 52 Mekke
Sûre, adını birinci âyeti oluşturan “el-Hâkka” kelimesinden almıştır. Hâkka, mutlaka gerçekleşecek olan kıyamet demektir. Sûrede başlıca, Kıyameti inkar edenlerin görecekleri cezalar ve mü’minler ile kafirlerin dehşetli Kıyamet günündeki halleri konu edilmektedir.
70- Mearic (Me’âric) Yükselme Yolları, Yükselme Dereceleri 44 Mekke
Sûre, adını üçüncü âyetteki “el-Me’âric” kelimesinden almıştır. Me’âric, yükselme yolları demektir. Sûrede başlıca, Mekke müşriklerinin inkar, inat ve azgınlıkları, insan tabiatının bazı yönleri, ölüm ötesi hayatın gerçekliği konu edilmektedir.
71- Nuh (Nûh) Hz. Nuh 28 Mekke
Sûrede başlıca, Hz. Nûh peygamberin mücadeleleri ve Nûh Tufanı konu edilmektedir. Sûre, adını konusundan almıştır.
72- Cin Cinler 28 Mekke
Sûre, ağırlıklı olarak cinlerden bahsettiği için “Cin Sûresi” adını almıştır. Sûrede ayrıca tevhit, peygamberlik ve öldükten sonra dirilmek gibi meseleler konu edilmektedir
73- Müzzemmil Örtünüp Bürünen 20 Mekke
Sûre, adını birinci âyette geçen “el-Müzzemmil” kelimesinden almıştır. Müzzemmil, örtünüp bürünen demektir. Sûrede başlıca, Hz. Peygamber’in ibadet ve taat hayatı konu edilmiştir.
74- Müddessir Örtünüp Bürünen 56 Mekke
Sûre, adını birinci âyette geçen “el-Müddessir” kelimesinden almıştır. Müddessir, tıpkı bir önceki sûrenin adı olan müzzemmil gibi, örtünüp bürünen demektir. Sûrede başlıca, Hz. Peygamber’in tebliğ ve davetle görevlendirilmesi, müşriklerin Ona karşı çıkması ve onların cehennemle uyarılması konu edilmektedir.
75- Kıyame (Kıyâme) Kıyamet, Ahiret 40 Mekke
Sûre, adını birinci âyetteki “el-Kıyâme” kelimesinden almıştır. Sûrede başlıca, öldükten sonra dirilme ve ceza, ölüm sırasında insanın durumu ve kâfirlerin ahirette karşılaşacağı zorluklar konu edilmektedir.
76- İnsan İnsanoğlu, Beşer, Ademoğlu 31 Medine
Sûre, adını birinci âyetteki “insan” kelimesinden almıştır. Aynı âyette geçen “ed-Dehr” kelimesinden dolayı “Dehr Sûresi” diye de anılır. Dehr, zaman demektir. Sûrede başlıca, ahiret hayatıyla ilgili meseleler ve özellikle takva sahiplerinin cennette kavuşacakları çeşitli nimetler konu edilmektedir.
77- Mürselat (Mürselât) Gönderilenler 50 Mekke
Sûre, adını birinci âyette geçen “el-Mürselât” kelimesinden almıştır. Mürselât, gönderilenler demektir. Sûrede başlıca, kıyametin, hesap ve azabın gerçekleşeceği, Allah’ın kudreti ve günahkarların akıbeti konu edilmektedir.
78- Nebe (Nebe’) Haber 40 Mekke
Sûre, adını ikinci âyette geçen “en-Nebe’” kelimesinden almıştır. Nebe’, haber demektir. Sûrede ölüm ötesi hayatın varlığını ispat çerçevesinde, kıyamet, öldükten sonra dirilme ve hesap için toplanma konularına yer verilmektedir.
79- Naziat (Nâzi’ât) Ruhları Çekip Alanlar, Ölüm Melekleri 46 Mekke
Sûre, adını birinci âyetteki “en-Nâziât” kelimesinden almıştır. Nâziât burada, “ruhları çekip alan melekler” demektir. Sûrede başlıca, tevhit, peygamberlik, öldükten sonra dirilme ve hesap konu edilmektedir.
80- Abese Yüzünü Ekşitme 42 Mekke
Sûre, adını birinci âyetteki “abese” fiilinden almıştır. “Abese”, “yüzünü ekşitti” demektir. Sûrede başlıca, itikat, peygamberlik, Allah’ın kudreti ve kıyamet halleri konu edilmektedir.
81- Tekvir (Tekvîr) Dürmek, Toplamak, Kıyamet 29 Mekke
Sûre, adını birinci âyette geçen “küvviret” fiilinin mastarından almıştır. Tekvîr, dürmek demektir. Sûrede başlıca, kıyamet, vahiy ve peygamberlik konuları ele alınmaktadır.
82- İnfitar (İnfitâr) Yarılmak, Göğün Yarılması, Kıyamet 19 Mekke
Sûre, adını birinci âyetteki “infetarat” fiilinin mastarından almıştır. İnfitâr, yarılmak demektir. Sûrede kıyametin dehşeti, insanın yaratılışı, hesap günü, iyilerin cennete ve kötülerin cehenneme gideceği anlatılmaktadır.
83- Mutaffifin (Mutaffifîn) Hilekarlar, Dolandırıcılar 36 Mekke
Sûre, adını ilk âyette geçen “el-Mutaffifîn” kelimesinden almıştır. Mutaffifîn, ölçüde ve tartıda hile yapanlar demektir. Sûrede kıyamet günü ile iyilerin ve kötülerin akıbeti anlatılmaktadır.
84- İnşikak (İnşikâk) Yarılmak, Göğün Yarılması, Kıyamet 25 Mekke
Sûre, adını birinci âyette geçen “inşakka” fiilinin mastarı olan “İnşikâk” kelimesinden almıştır. İnşikâk, yarılmak demektir. Sûrede kıyamet ahvali, hesap günü, iyilerin ve kötülerin alacağı karşılık anlatılmaktadır.
85- Büruc (Bürûc) Burçlar, Takımyıldızlar 22 Mekke
Sûre, adını birinci âyetteki “el-Bürûc” kelimesinden almıştır. Bürûc, burçlar demektir. Sûrede inananlara zulmedenlerin kötü sonu, inananların güzel akıbeti ve Allah’ın bazı sıfatları anlatılmaktadır.
86- Tarık (Târık) Yıldız, Karanlığı Delen Yıldız 17 Mekke
Sûre, adını birinci âyetteki “et-Târık” kelimesinden almıştır. Târık, şiddetle çarpan, vuran, gece gelen şey, karanlığı delen yıldız demektir. Sûrede kıyamet ve hesap günü ile iyilerin ve kötülerin akıbeti anlatılmaktadır.
87- Âlâ (A’lâ) En Yüce, Yüceler Yücesi, Allah 19 Mekke
Sûre, adını birinci âyette yer alan ve Allah Teâlâ’yı niteleyen “el-A’lâ” kelimesinden almıştır. A’lâ, en yüce demektir. Sûrede Allah’ın bazı sıfatları, iyilerin ve kötülerin akıbeti ile Hz. İbrahim ve Hz. Musa’nın sahifelerinde de yer alan bazı hakikatler anlatılmaktadır.
88- Ğaşiye (Ğâşiye) Kaplayıp Bürüyen, Herşeyi Kaplayan, Kıyamet 26 Mekke
Sûre adını, birinci âyetteki “el-Gâşiye” kelimesinden almıştır. Ğâşiye, kaplayıp bürüyen demektir. Sûrede hesap günü ile iyilerin ve kötülerin durumu anlatılmaktadır.
89- Fecr Tan, Şafak Vakti, Fecir 30 Mekke
Sûre, adını birinci âyetteki “el-Fecr” kelimesinden almıştır. Fecr, tan yerinin ağarması vakti demektir. Sûrede zalimlikleri sebebiyle helak edilen bazı kavimler, insanın imtihanı, hesap günü, iyilerin ve kötülerin durumu anlatılmaktadır.
90- Beled Şehir, Belde, Mekke 20 Mekke
Sûre, adını ilk âyetteki “el-Beled” kelimesinden almıştır. Beled, şehir, belde demektir. Sûrede insanın yaratılışı ve sorumluluğu ile iyilerin ve kötülerin akıbeti anlatılmaktadır.
91- Şems Güneş 15 Mekke
Sûre, adını birinci âyetteki “eş-Şems” kelimesinden almıştır. Şems, güneş demektir. Sûrede iyilerin ve kötülerin akıbeti ile Semud Kavmi anlatılmaktadır.
92- Leyl Gece 21 Mekke
Sûre, adını birinci âyetteki “el-Leyl” kelimesinden almıştır. Leyl, gece demektir. Sûrede hayırseverlerle cimrilerin, iyilerle kötülerin akıbeti anlatılmaktadır.
93- Duha (Duhâ) Kuşluk, Kuşluk Vakti 11 Mekke
Sûre, adını birinci âyetteki “ed-Duhâ” kelimesinden almıştır. Duhâ, kuşluk vakti demektir. Sûrede Allah’ın Hz. Muhammed’e verdiği bazı nimetler, bazı emirleri ve ahiretin dünyadan hayırlı oluşu anlatılmaktadır.
94- İnşirah (İnşirâh) Açılmak, Genişlemek, Gönül Ferahlığı 8 Mekke
İnşirah, açılmak, genişlemek demektir. Sûrede Allah’ın Hz. Muhammed’e olan bazı ihsanları, her zorlukla beraber bir kolaylık olduğu, boş oturmayıp çalışmak ve Allah’a yönelmek anlatılmaktadır.
95- Tin (Tîn) İncir 8 Mekke
Sûre, adını birinci âyetteki “et-Tîn” kelimesinden almıştır. Tîn, incir demektir. Sûrede insanın en güzel bir şekilde yaratıldığı, inkarcıların aşağılık oluşu, hesap gününde inananların ve inanmayanların akıbeti anlatılmaktadır.
96- Alak (Alâk) Cenin, İnsan Hücresi, Embriyo 19 Mekke
Sûre, adını ikinci âyette geçen “alak” kelimesinden almıştır. Sûrede Allah’ın bazı sıfatları ile inkarcıların kötü akıbeti ve inananların Allah’a boyun eğmeleri anlatılmaktadır.
97- Kadr (Kadir) Değer, Kıymet, Şeref; Kadir Gecesi 5 Mekke
Sûre, adını ikinci âyette geçen “alak” kelimesinden almıştır. Sûre, Kadir Gecesi’ni anlattığı için bu adı almıştır. Kadr, azamet ve şeref demektir.
98- Beyyine Apaçık Delil, Kanıt, Belge; Hz. Muhammed 8 Medine
Sûre, adını ilk âyette geçen “el-Beyyine” kelimesinden almıştır. Beyyine, apaçık delil demektir. Sûrede Hz. Muhammed ile Kuran’ın değeri, ehli kitap ile müşriklerin inkarı ve iyilerle kötülerin ahiretteki akıbeti anlatılmaktadır.
99- Zilzal (Zilzâl) Zelzele, Deprem, Sarsıntı 8 Medine
Sûre, adını ilk âyette geçen “Zilzâl” kelimesinden almıştır. Zilzâl, sarsıntı, deprem demektir. Sûrede kıyametin dehşeti ile iyilik ve kötülük yapanların mutlaka karşılığını göreceği anlatılmaktadır.
100- Adiyat (Âdiyât) Atlar, Hızlı Koşan Atlar 11 Mekke
Sûre, adını ilk âyette geçen “el-Âdiyât” kelimesinden almıştır. Âdiyât, hızlı koşan atlar demektir. Sûrede insanın nankörlüğü, mala düşkünlüğü ve öldükten sonra diriliş anlatılmaktadır.
101- Karia (Kâri’a) Çarpan, Çarpacak Olan, Kıyamet 11 Mekke
Sûre, adını ilk âyette geçen “el-Kâri’a” kelimesinden almıştır. “Kâri’a”, vuran, çarpan, kapıyı çalan, yürekleri hoplatan şey demektir. Burada, kıyamet gününü ifade etmektedir. Sûrede kıyametin dehşeti ile iyilerin ve kötülerin akıbeti anlatılmaktadır.
102- Tekasür (Tekâsür) Çoklukla Övünmek 8 Mekke
Sûre, adını ilk âyette geçen “et-Tekâsür” kelimesinden almıştır. Tekâsür, mal-mülk ve çoluk çocuğun çokluğuyla övünmek demektir. Sûrede insanın kıyametten gafil olmaması gerektiği ve o gün hesaba çekileceği anlatılmaktadır.
103- Asr Zaman, Çağ; İkindi Vakti 3 Mekke
Sûre, adını ilk âyette geçen “el-Asr” kelimesinden almıştır. Asr, çağ, ikindi vakti, uzun zaman demektir. Sûrede iman edip salih amel işleyenlerle hakkı ve sabrı tavsiye edenlerin dışındaki insanların hüsranda olduğu belirtilip uyarılmaktadır.
104- Hümeze Dedikoducu, Alaycı, Arkadan Çekiştiren 9 Mekke
Sûre, adını ilk âyette geçen “Hümeze” kelimesinden almıştır. Hümeze, insanları arkadan çekiştiren, ayıplayan kimse demektir. Sûrede bu tür kimseler ile cimrilerin ahiretteki kötü akıbeti anlatılmaktadır.
105- Fil (Fîl) Fil, En Büyük Kara Hayvanı 5 Mekke
Sûre, fillerle donanmış ordusuyla Kâ’be’yi yıkmaya gelen Ebrehe’nin helâk edilişinden bahsettiği için bu adı almıştır
106- Kureyş Kureyş Kabilesi, Hz. Muhammed’in Kabilesi 4 Mekke
Sûre, adını ilk âyette geçen “Kureyş” kelimesinden almıştır. Kureyş, Hz. Peygamber’in mensup olduğu kabilenin adıdır. Sûrede Kureyş Kabilesine Allah’ın nimetleri ve onların müşriklikle nankörlük etmeyip bir tek Allah’a ibadet etmeleri gerektiği anlatılmaktadır.
107- Maun (Mâ’ûn) Yardım 7 Mekke
Sûre, adını son âyette geçen “el-Mâ’ûn” kelimesinden almıştır. Mâ’ûn, yardım ve zekat demektir. Sûrede gösteriş için namaz kılan riyakarlar ile hesap gününü yalanlayan, yetimi itip kakan, yoksulu doyurmayan ve en ufak yardımı esirgeyen kimselerin kötü akıbeti anlatılmaktadır.
108- Kevser Bol Hayır, Bereket 3 Mekke
Sûre, adını ilk âyette geçen “el-Kevser” kelimesinden almıştır. Kevser, çok hayır, bereket demektir. Cennet’te Hz. Peygamber’e mahsus bir havuzun da adıdır. Sûrede asıl sonu kesik olanın Hz. Muhammed’e laf atan inançsızlar olduğu, Hz. Muhammed’e bol hayır bahşedildiği ve buna karşılık ibadet etmesi gerektiği anlatılmaktadır.
109- Kafirun (Kâfirûn) Kafirler, İnkarcılar, İnançsızlar 6 Mekke
Sûre, adını ilk âyette geçen “el-Kâfirûn” kelimesinden almıştır. “Kâfirûn”, inkarcılar demektir. Sûrede Hz. Muhammed’in asla inkarcıların putlarına tapmadığı ve tapmayacağı, onların da bir tek Allah’a tapmadıkları belirtilerek, herkesin dininin kendine olduğu anlatılmaktadır.
110- Nasr Yardım, Allah’ın Yardımı 3 Medine
Sûre, adını ilk âyette geçen “Nasr” kelimesinden almıştır. “Nasr”, yardım, destek demektir. Sûrede Hz. Muhammed, Allah’ın yardımı ve fetih ile müjdelenmekte, insanların Allah’ın Dini’ne (İslam’a) topluca girecekleri belirtilmekte ve o zaman Rabbine hamdedip tesbih etmesi ve mağfiret dilemesi emredilmektedir.
111- Tebbet Kurusun, Kahrolsun 5 Mekke
Sûre, adını ilk âyette geçen “Tebbet” kelimesinden almıştır. “Tebbet”, kurusun, kahrolsun demektir. Sûrede Hz. Muhammed’in inkarcı ve zalim amcası Ebu Leheb ile karısının kötü akıbeti anlatılmakta, varlıklı olsalar da kötü kimselerin acı akıbetlerine bunun bir faydası olmayacağı belirtilmekte, mal-mülk veya ailenin hiçbir zalimi cehennemden kurtaramayacağı vurgulanmaktadır. (Gerçekten de Ebu Leheb (= Ateş Babası) ve karısı zalimlikten vazgeçmemiş, inanmayıp inkarcılıkta ısrar ederek cehennemlik olmuş, Hz. Muhammed’in diğer amcaları Hz. Hamza ile Hz. Abbas veya yengesi (Hz. Ali’nin annesi) Hz. Fatıma gibi olamamışlardır.)
112- İhlas (İhlâs) Samimiyet, İçtenlik, Allah’a Bağlılık 4 Mekke
İhlâs, samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak demektir. Allah’a bu sûrede anlatıldığı şekilde inanan, tevhit inancını tam anlamıyla benimsemiş ihlaslı bir mü’min olacağı için sûre bu adla anılmaktadır. Sûrede Allah’ın birliği, eşsiz ve benzersiz oluşu, hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin O’na muhtaç olduğu, doğurmadığı ve doğurulmadığı, hiçbir şeyin O’na denk olmadığı belirtilmektedir. Tanrı/Allah kavramının en özlü ifade biçimlerinden biridir. Sûrenin diğer isimleri: Cemal, Ehad, Esas, İman, Kul Huvallahu Ehad, Marifet, Necat, Nisbet, Nur, Samed, Tecrid, Tefrid, Tevhid, Velayet…
113- Felak (Felâk) Sabah, Sabah Aydınlığı 5 Medine
Sûre, adını ilk âyette geçen “el-Felâk” kelimesinden almıştır. Felak, sabah aydınlığı demektir. Sûrede her tür kötülükten Allah’a sığınmak anlatılmaktadır.
114- Nas (Nâs) İnsanlar 6 Medine
Sûre, adını âyet sonlarında geçen “en-Nâs” kelimesinden almıştır. Nâs, insanlar demektir. Sûrede her türlü vesveseden ve vesveseciden (kötü düşüncelerden ve kötülerden) Allah’a sığınmak anlatılmaktadır.

Kaynak: Diyanet Meal

Şimdi ayetleri toplarsak 6236  ayet oldugunu görerik.

Bildiğiniz üzere Allah tarafından cenneten kovulmuş iblis alçağı, güya kendine bazı semboller seçmiş ve bunlardan biri de 666.
Güya Kuran da 6666 ayetten oluşmuş, güya Kuran’ı o kovulmuş alçak yazmış. Bu yalanı ortaya atan da cenetten kovulmuşun insan hizmetçileri !
Halbu ki bilmezler mi, o alçağı yoktan yaratan da Allah, onlarınkendi oluşturduğu ıvırın da zıvırın da rakamların da her şeyin sahibi Allah.
Takla da atsanız, uçsanız da kaçsanız da yüce Rabbimizin kelamı Kuran’ı Kerim’i bozamayacaksınız, bu böyle bilinsin.
Kuran’ı Kerim toplam 6236 ayettir !
Reklamlar

Kuranda kaç ayet var?” üzerine 14 yorum

 1. kardeşim her sürenin başında besmele ayeti var. onları da tek tek ayet gurubuna koyarsak 6666 çıkıyor. 6666 diyenleri de bu şekilde azarlayamazsın. farklı görüşler var. ayetler aynı ayetler onları değştremez inkar edemez kimse. yalnızca numaralandırmalar farklı yapılıyor.6236 da doğrudur 6666 da.

 2. Kur’an ayetlerinin sayısı hakkında ulema arasında farklı görüşler ortaya çıkmıştır. Bu farklılığın bazı sebepleri vardır. Bunlar; bazı âlimlerin Kur’an’da ayet sonu olarak kabul ettiği yerleri diğerlerinin kabul etmemesi, sure başlarında yer alan besmelelerin ve hurûf-u mukattaa’nın müstakil birer ayet sayılıp sayılmaması vs. dir…

  Basra, Kufe, Mekke ve Medine ekolüne mensup âlimler, ayet sayısı konusunda farklı görüşler ileri sürmüşlerdir.

  Medinelilerden İmam Nâfi’ye göre Kur’an 6.217, Şeybe İbn Nisah’a göre 6.214, Ebu Cafer’e göre 6.210 ayettir.

  Ayet sayısı Mekkelilere göre 6.220,

  Basralılara göre 6.205,

  Kufelilere göre de 6.236 ayettir.

  Müfessirlerden Zemahşeri ise ayet sayısının 6.666 olduğunu öne sürmüştür ki halk arasında en çok bu görüşe rağbet edilmiştir.

  Fakat İslam âleminde en yaygın olan ve şu elimizde bulunan mushaflar, Kufe usulüne göredir ve o da herkesin kolaylıkla hesap edebileceği gibi 6.236 ayetten ibarettir.

  Ayet sayılarındaki bu farklılığın sebepleri yukarıda izah edilmişti. Yoksa Kufelilerin elinde bulunan Kur’an ile Mekke, Medine veya Basralıların elinde bulunan Kur’an arasında hiçbir fark yoktur. Herkes kendi usulüne göre; ama aynı Kur’an üzerinde yorumda bulunmuştur. Dolayısıyla ekoller arasındaki sayı farklılığına bakılarak şu an elimizde bulunan mushaflarda herhangi bir eksiklik veya fazlalık olduğunun iddia edilmesi doğru değildir. (Kaynaklar için bkz: Nihat Azamat, “Ayet”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, c: 4, s: 242-243; Cengiz Yağcı, Şamil İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 2000, c: 1, s: 240-241)

 3. Kardeşim kuranı kerim önceden 6666 ayet olarak biliniyordu ve hala öyle bilenler var onları öyle azarlayamazsın o senin hakkın değil.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s